Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej 19 Lipca 2024 18:12
 
Statut

STATUT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KĘPIŃSKIEJ.


I. Postanowienia ogólne.

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: „Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej” , zwane w dalszym ciągu „Towarzystwem”.
1. Terenem działania Towarzystwa jest Region Kępiński, w skład którego wchodzą gminy: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica, oraz Miasto i Gmina Kępno.
2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Kępno.

§2

Towarzystwo jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§3

Towarzystwo może być członkiem wojewódzkich i krajowych organizacji o podobnym profilu działania.

§4

Towarzystwo opiera swą pracę na pracy społecznej członków.

§5

Towarzystwo ma prawo używać pieczątki o treści: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej w Kępnie oraz okrągłego znaczka o średnicy 15 mm z herbem miasta Kępna i napisem TMZK ( skrót nazwy Towarzystwa).II. Cele i zadania Towarzystwa.


§6

Celami działania Towarzystwa są:
1. Praca na rzecz regionu, pogłębianie wiedzy i znajomości jego spraw i problemów, umacnianie aktywnej roli kultury w wzbogacaniu życia duchowego ludności i jej wpływu na rozwój społeczeństwa;
2. Upowszechniane najwartościowszych zjawisk kulturowych, propagowanie dorobku kultury regionu, rodzimej twórczości artystycznej, walorów turystycznych oraz osiągnięć społecznych i gospodarczych regionu;
3. Ochrona tradycji, zabytków i pomnażanie dziedzictwa kulturowego regionu;

4. Pobudzanie, służącej rozwojowi życia kulturalnego, inicjatywy społecznej we wszystkich środowiskach społeczno - zawodowych regionu;
5. Inspirowanie i popieranie działalności wydawniczej w zakresie publikacji dotyczących regionu w różnych środowiskach.

§7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Skupianie wokół idei Towarzystwa wszystkich osób zainteresowanych regionem, a w szczególności: twórców regionalnych, zbieraczy i kolekcjonerów, działaczy kulturalnych, osób zawodowo zajmujących się upowszechnianiem kultury i sztuki, naukowców oraz organizacji społecznych o- podobnym profilu zainteresowań;
2. Zbieranie opinii różnych środowisk społecznych o potrzebach regionu i działalności na rzecz ich realizacji;
3. Organizowanie konferencji, spotkań, wykładów, odczytów i pogadanek poświęconych zagadnieniom społeczno- kulturalnym regionu z uwzględnieniem odczytów i pogadanek dla młodzieży;
4. Popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku oraz dalszego rozwoju twórczości naukowej, artystycznej i regionalnej;
5. Inspirowanie i organizowanie wystaw, pokazów, konkursów oraz innych imprez społeczno-kulturalnych;
6. Nabywanie i przejmowanie w postaci darów lub depozytów różnych dokumentów (pamiętników, fotografii, rękopisów itp.) mających związek z regionem, celem przedstawienia ich szerszym kręgom zainteresowanych w porozumieniu z Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępie,
7. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz współpraca W tym zakresie z innymi towarzystwami i instytucjami kulturalnymi, społeczno-kulturalnymi oraz naukowymi;
8. Reprezentowanie wobec władz państwowych, samorządowych, instytucji i organizacji- społecznego ruchu kulturalnego regionu.


III. Członkowie Towarzystwa.

§8

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel, który zgłosił pisemną deklarację przystąpienia do Towarzystwa, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
3. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być również małoletni:
a) w wieku 16 - 18 lat o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, z możliwością korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego; b) W wieku do 16-lat za zgodą opiekunów prawnych, bez możliwości korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
4.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna. każdy podmiot gospodarczy, instytucja i organizacja społeczna, która zadeklarowała współdziałanie z Towarzystwem oraz pomoc materialną w realizacji jego celów statutowych. 5 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla regionu

§9

1. Nabycie członkostwa Towarzystwa następuje z chwilą podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd.
2. W przypadku odmowy przyjęcia do Towarzystwa, deklarującemu przystąpienie do Towarzystwa, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

§10

1. Członek zwyczajny ma prawo do: a) uczestniczenia W Walnym Zebraniu, b) wybieranie i wyboru do władz Towarzystwa, c) zgłaszanie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Towarzystwa, d) korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa, e) noszenie odznaki Towarzystwa.
2. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące działalności
Towarzystwa.
3. Członkowie wspierający wykonują swoje obowiązki i korzystają z praw przez uprawnionego przedstawiciela.
4. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka Zwyczajnego.
5. Członkowie wspierający mają prawo do udziału w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym, do korzystania z urządzeń i usług Towarzystwa na zasadach określonych w statucie Towarzystwa.

§11

1.Do obowiązków członka zwyczajnego należy: a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa
b) aktywny udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa, c) wykonywanie przyjętych na siebie obowiązków
d) wpłacenie wpisowego-oraz regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości
ustalonej przez Walne Zebranie. 2.Członek wspierający jest zobowiązany do popierania działalności Towarzystwa oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

§l2

1. Członkostwo ustaje na skutek: a) pisemnego zgłoszenia wystąpienia z Towarzystwa, b) likwidacji Towarzystwa,
c) nie opłacanie składek na rzecz Towarzystwa przez okres l roku, d) skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych, e) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, f) śmierci członka, g) likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.
2.O utracie członkostwa Towarzystwa w przypadkach określonych W ust.1,pkt. a),b),c),d) decyduje Zarząd.
3.Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.


IV. Struktury organizacyjne Towarzystwa i jego władz.

§13

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie członków,
2. Prezydium Zarządu i Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4.Sąd Koleżeński.

§14

Jednostkami Towarzystwa mogą być:

1. Koła terenowe,
2. Koła zakładowe i międzyzakładowe,
3. Koła szkolne i międzyszkolne.

§15

1. Władzami kół są:
a) walne zebranie członków koła,
b) zarząd koła,
c) komisja rewizyjna koła.
2. Koła nie posiadają osobowości prawnej.
3. Do powołania koła wymagana jest liczba co najmniej 10-ciu członków zwyczajnych.
4. Walne Zebranie Koła zwołuje jego zarząd w I kwartale roku kalendarzowego.
5. Zarząd koła składa się z prezesa, 2 v-ce prezesów, sekretarza i skarbnika
6. Komisja rewizyjna koła składa się z trzech członków i jest powoływana w przypadku przekroczenia liczby 30-tu członków koła.

§16

1. Sekcje problemowe i kluby powoływane są na zasadach dobrowolności związanej z zainteresowaniami ich członków.
2. Członkowie z własnego grona wyłaniają przewodniczącego i zastępcę.

§17

1. Kadencja władz Towarzystwa oraz władz kola trwa cztery lata.
2. Pełnienie funkcji przewodniczącego i zastępcy w sekcjach i klubach trwa do czasu rozwiązania problemu dla którego te formy zostały powołane.
3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
4. Walne Zebranie Towarzystwa, koła może dopuścić do głosowania jawnego za zgodą 2/3 członków.

§18

Uchwały władz Towarzystwa, koła podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% +1 członków. Wyjątek stanowią uchwały podejmowane w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, przy czym większość ta powinna stanowić 2/3 członków obecnych na zebraniu.

A. Walne Zebranie.
§19

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa, koła. 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Ustalenie kierunków działania działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa, koła.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa, indywidualnych działań członków oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na Wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór Zarządu w liczbie 7-11 osób, Komisji Rewizyjnej liczbie 3-5 osób, Sądu Koleżeńskiego w liczbie 3-5 osób.
4. Uchwalanie zmian w statucie.
5. Zatwierdzanie regulaminów Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa, koła.
6. Uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich.
7. Rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez członków i władze Towarzystwa oraz uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania.
8. Nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa.
9. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do wojewódzkich i krajowych stowarzyszeń.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§21

1. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Towarzystwa.
2. Z głosem doradczym biorą udział: a) członkowie ustępujących władz oraz członkowie honorowi, b) przedstawiciele członków wspierających, c) zaproszeni goście,
3. O terminie , miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Towarzystwa zawiadamia wszystkich członków zwyczajnych, członków Honorowych, przedstawicieli członków wspierających oraz zaproszonych gości , co najmniej na 15 dni przed terminem zebrania.
4. Zwyczajne Walne Zebranie winno odbywać się w pierwszym kwartale danego roku.
5. Walne Zebranie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Towarzystwa.

§22

1. Zarząd Towarzystwa, koła może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, c) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Towarzystwa, koła, d) w razie jednoczesnego ustąpienia większości członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa, koła zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa, koła w terminie 14-tu dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§23

W razie jednoczesnego ustąpienia Prezydium Zarządu Towarzystwa, koła, lub w razie odmowy Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, zebranie to zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie otwiera Prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes względnie inny członek Prezydium Zarządu. Następnie dokonuje się wyboru przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania. Przewodniczący nie może być wybrany spośród ustępującego Zarządu.


B. Zarząd Towarzystwa
§25


1. Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym Walnego Zebrania.
2. 0prócz członków Zarządu wybranych na Walnym Zebraniu, w skład Zarządu wchodzą przewodniczący kół i sekcji, nie wybrani na Walnym Zebraniu, z głosem doradczym.

§26

1. l. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem Towarzystwa i uchwałami Walnego Zebrania, a także przepisami prawa o stowarzyszeniach.
2. Zarządza majątkiem i funduszami Towarzystwa.
3. Uchwala plany działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdza sprawozdania z ich wykonania.
4. Wykonuje uchwały Walnego Zebrania oraz składa sprawozdanie ze swej działalności.
5. Reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i działa W jego imieniu.
6. Dokonuje- okresowych ocen działalności Prezydium i rozpatruje uchwały podjęte przez Prezydium.
7. Przyjmuje i skreśla członków.
8. Przyjmuje wszelkiego rodzaju darowizny, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
9. Zawiera umowy i zaciąga zobowiązania na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania.
10. Tworzy sekcje i kluby oraz uchwala ich ramowe regulaminy.
11. Powołuje i rozwiązuje koła oraz uchwala ich regulaminy.
12. Uchyla uchwały zarządów kół sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Towarzystwa.
13. Przyznaje dyplomy Towarzystwa.
14. Występuje z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych działaczom Towarzystwa oraz nagród dla twórców i działaczy społecznych ruchu regionalnego.
15. Współpracuje z władzami regionalnymi oraz społecznymi w zakresie upowszechniania osiągnięć Towarzystwa.

§27

1. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezydium Zarządu, w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz w kwartale.

§28

Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Zarząd ma prawo dokooptowania członków w czasie trwania kadencji w ilości nie przekraczającej 1/4 wybranych członków zarządu.

§29

1. Na pierwszym posiedzeniu plenarnym Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, dwóch V-ce Prezesów, sekretarza, skarbnika oraz członków Prezydium, W zależności od uchwały Walnego Zebrania.
2. Zebrania Prezydium Zarządu winny odbywa się w miarę potrzeby, w ustalonych uchwałą wewnętrzną terminach.
3. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes lub jego zastępca.
4. Do ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej 50%+ 1 członków Zarządu, a wśród nich Prezesa lub V-ce Prezes. Uchwały zapadają większością głosów.
5. Wszelkie pisma i dokumenty podpisuje Prezes lub V-ce Prezes oraz sekretarz. Dokumenty finansowe podpisuje Prezes lub V-ce Prezes i Skarbnik. Czeki bankowe podpisują łącznie Skarbnik i jeden z trzech członków Zarządu upoważnionych przez Zarząd.


C. Komisja Rewizyjna
§30

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest w składzie 3-5 osób przez Walne Zebranie. Stanowi organ rewizyjny Towarzystwa, koła.
2. Komisja Rewizyjna wybiera na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego, v-c przewodniczącego i sekretarza.
3. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą równocześnie pełnić innych funkcji w Towarzystwie, kole.

§31

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola finansowo-gospodarcza Zarządu Towarzystwa, koła.
2. Kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania oraz zgłoszonych skarg i wniosków.
3. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, koła.
4. Występowanie do Zarządu i jego Prezydium z wnioskami dotyczącymi działalności Towarzystwa, koła.
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Towarzystwa, koła oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§32

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej dwa razy w roku, które zwołuje przewodniczący. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność trzech członków Komisji. Uchwały zapadają jednomyślnie.


D. Sąd Koleżeński.

§33

Sąd Koleżeński powołuje Walne Zebranie. Składa się on z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, V-ce przewodniczącego i sekretarza.

§34

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozpatrywania spraw dotyczących naruszania przez członków postanowień statutu, programu Towarzystwa, nie przestrzeganie uchwał i regulaminów władz TMZK, naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnianie czynów nieetycznych.
2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania W terminie 15 dni od daty doręczenia orzeczenia.
4. Sąd Koleżeński stosuje wobec członków kary: a) upomnienie, b) nagana, c) wykluczenie z Towarzystwa.

§35

Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu. V. Fundusze., rachunkowość, majątek Towarzystwa.

§36

Fundusze Towarzystwa powstają:
1. Z wpisowego i składek członkowskich,
2. Dotacji i subwencji,
3. Darów, darowizn i zbiórek publicznych oraz zapisów,
4. Innych źródeł.

§37

1. Rachunkowość Towarzystwa prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§38

Dochód Towarzystwa przeznaczany jest na rozwijanie statutowej działalności oraz inne cele ogólnej użyteczności kulturalnej.

§39

Majątkiem Towarzystwa dysponuje Walne Zebranie i Zarząd Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa.


VI. Zmiana statutu.
§40

1. Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50%+ l członków uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o zmianę statutu może składać Zarząd Towarzystwa lub co najmniej liczba osób zgodna z liczbą członków Zarządu reprezentujących Towarzystwo.
3. Projekt zmian należy składać do Zarządu Towarzystwa co najmniej na 1 miesiąc przed Walnym Zebraniem.


VII. Rozwiązywanie Towarzystwa.

§411. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania, którą powzięto większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50%+l członków uprawnionych do głosowania.
2. Ostatni Zarząd Towarzystwa działa jako Komisja Likwidacyjna Towarzystwa, przejmuje wszelkie prawa i obowiązki likwidatora Towarzystwa.
3. Komisja Likwidacyjna Towarzystwa przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zebrania.
4. Po zakończeniu likwidacji, likwidator zgłasza wniosek właściwemu sądowi rejestrowemu o skreślenie Towarzystwa z rejestru stowarzyszeń.
5. Majątek rozwiązanego Towarzystwa przechodzi na własność miasta Kępna, o ile ostatnie Walne Zebranie nie postanowiło inaczej.»
Wygenerowano w sekund: 0.01 663,962 Unikalnych wizyt